مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی تأثیر مدیریت سرمایه انسانی بر تعهد سازمانی- مورد مطالعه : شرکت مهندسی بین‌المللی فولادتکنیک

هادی شیرویه زاد؛ علی نصر اصفهانی؛ محمد مهدی توکلی؛ سعید جعفری

دوره 26، شماره 2 ، بهار 1394، ، صفحه 181-196

چکیده
            مطالعات گوناگون لزوم توجه به مدیریت سرمایه انسانی را مشخص کرده­اند و سرمایه انسانی را به عنوان یک مزیت رقابتی برای سازمان در نظر گرفته و بیان می­کنند که یکی از راه­های کسب مزیت رقابتی برای سازمان از طریق توجه به سرمایه انسانی می­باشد. از طرف دیگر سرمایه­گذاری در سرمایه انسانی، باعث افزایش تعهد سازمانی ...  بیشتر