خانواده و جنسیت
1. بررسی کیفی تأثیر فمینیسم رادیکال بر نقش زن در نهاد خانواده و مقایسه آن با تمهیدات اسلام (مطالعه موردی زنان شهر اصفهان)

حوریه ربانی اصفهانی؛ بهجت یزد خواستی

دوره 26، شماره 2 ، بهار 1394، ، صفحه 125-140

چکیده
             خانواده رکن اساسی جامعه انسانی است و شرط پویایی و استواری آن، وجوب روابط صحیح و پایدار میان زن، شوهر و فرزندان است. اسلام به عنوان عالی‌ترین راهنمای حیات بشری، 1400 سال پیش بهترین هدایتگری و نظریه‏پردازی در مورد خانواده را انجام داده، تمامی دستورهای اسلام به نوعی ناظر بر صیانت از خانواده است. جامعه کنونی ...  بیشتر