مسائل اجتماعی ایران
1. مطالعه کیفی از نحوه درک و تصور کنشگران از مصادیق تحقیر اجتماعی

سهیلا صادقی فسایی؛ نرمین نیکدل

دوره 26، شماره 2 ، بهار 1394، ، صفحه 41-58

چکیده
           تحقیر اجتماعی یکی از مسائلی است که گاه آگاهانه و زمانی ناآگاهانه در جریان انتقال پیام شکل می‌گیرد. وجود آمارهای روزافزون اختلالات روانی و به تبع آن، پیامدهای اجتماعی نشأت‌ گرفته از آن، ما را نسبت به طرح این مسأله ‌جدید در حوزه‌ آسیب‌شناختی حساس نموده و سؤال تازه‌ای را مطرح کرده‌ است که در سالیان طولانی، ...  بیشتر