مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و روانی بر احساس نشاط (مورد مطالعه : دانش‌آموزان 18- 16 ساله شهر اهواز)

کریم رضادوست؛ عبدالحسین نبوی؛ نجمه صالحی

دوره 26، شماره 3 ، بهار 1394، ، صفحه 1-22

چکیده
        پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و روانی بر احساس نشاط دانش‌آموزان دبیرستانی شهر اهواز صورت گرفته است. روش مطالعه تحقیق پیمایشی و جامعه آماری آن دانش‌آموزان دبیرستانی 18- 16 ساله شهر اهواز است و شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای است. داده‌ها با پرسشنامه گردآوری شده است و از طریق آزمون‌های ضریب همبستگی ...  بیشتر