فرهنگ
1. بررسی نقش هویت دینی بر حفظ میراث فرهنگی در بین جوانان شهر اصفهان

نسرین پنجه پور؛ ثریا معمار؛ حسن شیخ؛ ثریا معمار

دوره 26، شماره 3 ، بهار 1394، ، صفحه 173-194

چکیده
          با توجه به نقش تأثیرگذار دین در شکل بخشیدن به نگرش ‌ ها ،گرایش‌ها و معنابخشی به رفتارهای اجتماعی، پژوهش حاضر درصدد است تا اثر هویت دینی برحفظ میراث فرهنگی در بین جوانان شهر اصفهان را مورد بررسی قرار دهد. دیدگاه‌های نظری متعددی در باب نقش دین در جامعه وجود دارد. دورکیم و مارکس دین را ابزار قدرتمندان و موجب تخریب ...  بیشتر