مسائل اجتماعی ایران
1. تبیین جامعه ‌ شناختی رابطه میزان سرمایه اجتماعی خانواده با موفقیت تحصیلی فرزندان

شهربانو غضنفری؛ حسین کردی

دوره 26، شماره 3 ، بهار 1394، ، صفحه 161-172

چکیده
           پژوهش حاضر به منظور تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی خانواده و موفقیت تحصیلی فرزندان صورت گرفته است. جامعه مورد مطالعه دانش‌آموزان دختر سال سوم دبیرستان‌های شهر ساری مرکز استان مازندران هستند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای به تعداد 326 نفر برآورد و افراد گزینش شدند. روش پژوهش ...  بیشتر