مسائل اجتماعی ایران
1. تحلیل شبکه‌ هم‌تألیفی در جامعه‌شناسی ایران

مصطفی علیزاده؛ حیدر جانعلیزاده چوب بستی

دوره 26، شماره 3 ، بهار 1394، ، صفحه 75-98

چکیده
              این پژوهش با هدف بررسی میزان توسعه‌یافتگی جامعه‌شناسی در ایران به تحلیل شبکه هم‌تألیفی در سه نشریه «مجله جامعه‌شناسی ایران»، «مطالعات جامعه‌شناختی» و « فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی» در طی سال‌های 1381 تا 1390 با استفاده از نرم‌افزار پاجک می‌پردازد. بن‌مایه‌ نظری این ...  بیشتر