مسائل اجتماعی ایران
1. مطالعه بازاندیشی اجتماعی در میان جوانان شهر یزد

حسین افراسیابی؛ یاسین خرم پور

دوره 26، شماره 3 ، بهار 1394، ، صفحه 23-38

چکیده
             بازاندیشی در مورد خویشتن و عرصه‌های مختلف زندگی و گزینش از بین بدیل‌های مختلف، از فرصت‌هایی است که جوامع جدید در اختیار قرار داده است. این مقاله به بررسی بازاندیشی و عوامل مرتبط در میان جوانان شهر یزد پرداخته است. این پژوهش با روش پیمایش و استفاده از پرسشنامه، 384 نفر از جوانان شهر یزد را به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر