فرهنگ
1. تحلیل جامعه‌شناختی نهضت جنگل با تأکید بر ایدئولوژی آن

سید اسماعیل مسعودی؛ سید سعید زاهد زاهدانی

دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 165-184

چکیده
           تاریخ معاصر ایران مشحون از نهضت‏ها و جنبش‏های اجتماعی خرد و کلان بوده است. این نهضت‏ها به‏ندرت از دیدگاه نظریه‏های جنبش اجتماعی مورد تحلیل قرار گرفته است. نهضت جنگل که 9 سال پس از امضای فرمان مشروطه در سال 1294 ش آغاز گردید، از اولین حرکت‏های ملت ایران در پاسخ به عدم تحقق آرمان‏های انقلاب مشروطه بود. ...  بیشتر