خانواده و جنسیت
1. تحلیل چندسطحی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایۀ چهارم در درس ریاضیات با تأکید بر اشتغال مادران

مهری شمس قهفرخی

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 59-76

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.112307.1450

چکیده
  هدف این مطالعه، تعیین عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایۀ چهارم در درس ریاضیات با تأکید بر اشتغال مادران است؛ عواملی مانند تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، جنس و منابع آموزشی در خانه و محل مدرسه. بدین منظور از داده‌‌های تیمز[1] سال 2015 ایران استفاده شده است. ارتباط بین موفقیت در درس ریاضیات و متغیرهای ذکرشده در سطح دانش‌آموز و ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
2. تأثیر مقدار ساعت‌ کاری زنان شاغل بر باروری

مهری شمس قهفرخی

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 101-116

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.101328.1031

چکیده
  مقدار ساعت کار زنان یک عامل مهم در رفتار فرزندآوری زنان شاغل شناخته شده است. هدف از این مقاله، بررسی تفاوت در باروری برحسب ساعت کاری زنان شاغل شهر اصفهان است. داده‌ها از یک پیمایش گذشته‌نگر از تاریخچه اشتغال و باروری اخذ شده است که 552 نمونه از زنان 40-20 سال را شامل می‌شود. برای برآورد اثر متغیر ساعت­ کاری، بر احتمال و الگوی باروری، ...  بیشتر