مسائل اجتماعی ایران
1. رابطۀ بین ادراک از قلدری در محیط کار، ازخودبیگانگی شغلی، حمایت سازمانی با نیت ترک خدمت و نقش میانجی رفتار شهروندی اجباری

محمدعلی نادی؛ مژده شجاعی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 167-188

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.75252.0

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین رابطۀ بین ادراک از قلدری در محیط کار، ازخودبیگانگی شغلی و حمایت سازمانی با نیت ترک خدمت و نقش میانجی رفتار شهروندی اجباری به روش همبستگی بین همۀ دبیران زن شاغل در دبیرستان‌های دورۀ متوسطۀ دوم نواحی شش‌گانۀ آموزش‌وپرورش شهر اصفهان انجام شد. نمونۀ این پژوهش به روش تصادفی خوشه‌ای مرحله‌ای و به تعداد 232 نفر انتخاب ...  بیشتر