فرهنگ
1. گونه‌شناسی فرهنگ سیاسی دانشجویان استان کردستان برپایة متغیر‌های اجتماعی - فرهنگی

یعقوب احمدی؛ حسین محمدزاده؛ ابوبکر مجیدی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 107-128

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.98648.0

چکیده
  فرهنگ سیاسی، نگرش و جهت‌گیری افراد نسبت به سیاست و ازجمله عواملی است که بر نقش آن در تحکیم دموکراسی تأکید شده است؛ ازاین‌رو، اهمیت فرهنگ سیاسی در جوامع درحال گذار روزبه‌روز افزایش می­یابد و ضرورت مطالعۀ آن بیشتر می­شود. پژوهش حاضر درصدد است تا در چارچوب دستگاه مفهومی تسلر و گائو، جهت‎گیری‎های فرهنگ سیاسی دانشجویان و عوامل ...  بیشتر