مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و سلامت سازمانی با میانجی‌گری عزت‌نفس سازمانی

بهناز مهاجران؛ علیرضا قلعه ای؛ فرشید اشرفی سلیم کندی؛ زین العابدین درویشی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 39-58

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.101197.1026

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی با سلامت سازمانی با میانجی‌گری عزت‌نفس سازمانی انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است و جامعۀ آماری آن شامل همۀ کارکنان اداری ادارات آموزش‌وپرورش شهرستان ارومیه به تعداد 380 نفر است که 200 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از سه ...  بیشتر