مسائل اجتماعی ایران
1. مدل‌سازی روابط علّی بین احساس عدالت (توزیعی و رویه‌ای) با اعتماد و احساس تعلق به مدرسه بین دانش‌آموزان دبیرستانی

معصومه طالبی؛ محمد حسنی؛ افشار کبیری

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 165-178

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.109201.1292

چکیده
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی است و با هدف بررسی روابط بین ابعاد احساس عدالت (توزیعی و رویه‌ای) با اعتماد و احساس تعلق به مدرسه بین دانش‌آموزان دبیرستانی انجام شده است. تعداد 530 دانش‌آموز دورۀ دوم متوسطه با نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی، برای نمونۀ آماری انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بود. برایتجزیه ‌و تحلیلداده‌هاوبررسی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. تفکیک نهادی و نابرابری در آموزش و پرورش ایران (مطالعۀ موردی: دبیرستان‌های متوسطۀ نظری شهر ارومیه)

سهیلا احمدی؛ محمد حسنی؛ میرنجف موسوی

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 169-190

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.102412.1066

چکیده
  تفکیک نهادی به معنای اختصاص‌دادن دانش‌آموزان به مدرسه‌های متوسطۀ مختلف و یکی از عامل‌های بالقوۀ تعیین‌کنندۀ کیفیت و برابری در آموزش است. پژوهش حاضر با هدف مطالعۀ تأثیر تفکیک نهادی بر سطح برابری سیستم آموزشی ایران با رتبه‌بندی و بررسی نابرابری بین مدرسه‌های متوسطۀ نظری انجام شده است. با بهره‌گیری از روش طبقه‌ای نسبی، 1003 دانش‌آموز ...  بیشتر