مسائل اجتماعی ایران
1. رضایتمندی و مشارکت سیاسی- اجتماعی مطالعه موردی: شهروندان شهر کرج

قربانعلی سبکتکین ریزی؛ مجید روهنده؛ سید محمد سباطیان؛ احمد جعفری

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 97-116

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20498

چکیده
  مشارکت امری است که امروزه در تمامی جوامع مورد پذیرش قرار گرفته است و روز به روز نیز بر اهمیت آن افزوده می‏شود. در چنین شرایطی برای تقویت و گسترش مشارکت مردم در جامعه به عنوان اصلی حیاتی، شناخت عوامل مؤثر بر آن ضروری است. از این‏رو پژوهش پیش‏رو به مطالعه و بررسی عوامل اجتماعی (پایگاه اقتصادی- اجتماعی، رضایتمندی اجتماعی و رضایتمندی ...  بیشتر