مسائل اجتماعی ایران
1. مطالعۀ جامعه‌شناختی بی‌ثباتی هویتی فرزندان در جریان اعتیاد والدین

سمیه حقی؛ زهره نجفی اصل

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 175-190

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.101412.1034

چکیده
  خانواده نخستین نهاد اجتماعی است که در جریان اعتیاد به‌طور مستقیم آسیب می‌‌بیند. اعتیاد در بیشتر موارد با مرد به خانواده وارد و با ابتلای دیگر اعضا ازجمله مادر و فرزندان در خانواده تثبیت می‌‌شود. با تثبیت اعتیاد در خانواده و آسیب‌‌پذیری فرزندان، خسارت‌های جبران‌‌ناپذیری بر کیان خانواده وارد می‌‌شود که یکی از آنها، بی‌‌ثباتی ...  بیشتر