مسائل اجتماعی ایران
1. رابطة به‌هم‌پیوستگی خانوادگی و شرمسارسازی با بزهکاری؛ مورد مطالعه: دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان شهر تبریز

محمدرضا حسنی

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 137-164

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.104749.1129

چکیده
  طبق استدلال نظریة شرمسارسازی بازپذیرکنندۀ بریث ویت، تأثیر مثبت (بازپذیرکننده) یا منفی (بدنام‌‌کننده) شرمسارسازی بر وقوع جرم، به شیوة اجرای آن بستگی دارد. ازنظر بریث ویت، به‌هم‌پیوستگی بستری مساعد برای شرمسارسازی بازپذیرکننده است و به‌گونه‌ای آن را مشروط می‌‌‌کند. در اینجا، فرض بر این است که افراد دارای روابط به‌هم‌پیوستة ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. رابطه احساس محرومیت نسبی با گرایش به هوّیت ملی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان)

علی ربانی؛ رسول ربانی؛ محمدرضا حسنی

دوره 22، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 67-94

چکیده
    در این مقاله سعی شده است پاسخ علمی به این پرسش ارائه شود که بین گرایش به هوّیت ملی و احساس محرومیت نسبی چه نسبتی وجود دارد؟ برای ورود به بحث، از مدخل بررسی محتوای مفهومی هوّیت ملی وارد شده و علل و دلایل ابهام در تعریف هوّیت ملی را برشمرده‌ایم. در نوشتار حاضر هوّیت ملی به مثابه نوعی هوّیت اجتماعی تلقی شده، طوریکه در این نوع تلقی دایره ...  بیشتر