رسانه
1. تحولات معنایی عشق و رویه های کنش عاشقانه در بستر تجربه ارتباطی آنلاین

محمد گنجی؛ سید کمال الدین موسوی؛ مرتضی واحدیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.128278.2087

چکیده
  عشق شامل طیفی از عواطف نظیر اشتیاق، صمیمیت، همراهی و به هم پیوستن است که در ساحت های گوناگون تجلی می یابد. با ظهور اینترنت، عشق رومانتیک در این فضا نیز به تدریج میان افراد شکل گرفت و عشق آنلاین به مثابه نوعی از تجربه غیر حضوری از عشق است که با وساطت شبکه های اجتماعی پدیدآمده است. هدف این مقاله درک تحولات معنایی عشق و رویه های کنش عاشقانه ...  بیشتر