فرهنگ
1. از مصرف‌پایی تا حسرت مصرف کاوشی زمینه‌مند از بسترهای اجتماعی شکل‌گیری چشم‌و‌همچشمی در خرید و مصرف بین زنان شهر مشهد

سعیده ابراهیمی نیا؛ سیدعلیرضا افشانی؛ علی روحانی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 123-146

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.107564.1218

چکیده
  امروزه مصرف فراتر از نیازهای اولیه برای تمایز، تفاخر، تنوع و... استفاده می‌شود. در ایران مصرف همگام و همراه با فرهنگ چشم‌و‌همچشمی پیش رفته است. این پژوهش تلاش کرده است پویایی‌های شکل‌گیری فرایند چشم‌وهمچشمی در خرید و مصرف را در نمونۀ هدف بررسی کند؛ بدین منظور، در قالب روش‌شناسی کیفی و با استفاده از نظریۀ زمینه‌ای، با تعدادی از ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. مطالعه‌ای کیفی از جایگاه نخبگان جوان ایرانی در بستر جامعۀ ایران

علی روحانی؛ مسعود انبارلو

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 93-112

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.102080.1057

چکیده
  نخبگان و سرآمدان در هر کشوری ازجمله ایران زمینه‌ساز رشد و توسعه‌اند؛ به همین دلیل، نهادهای مختلف جامعه سال‌ها تلاش کرده‌اند نخبگان جوان ایرانی در کشور بمانند و در توسعۀ علمی کشور نقش‌آفرینی کنند؛ با وجود این تلاش‌ها، کشور ایران رتبۀ اول فرار نخبگان را در جهان دارد؛ هدف پژوهش حاضر، بررسی فهم نخبگان و استعدادهای برتر از جایگاه ...  بیشتر