مسائل اجتماعی ایران
1. مشارکت اجتماعی رسمی و غیررسمی و عوامل مؤثر بر آن (مطالعۀ موردی: شهرستان آمل)

عهدیه اسدپور؛ علی انتظاری؛ کاظم احمدی اهنک

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 67-86

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.102093.1065

چکیده
  مشارکت اجتماعی از پدیده‌‌های اجتماعی مهم است که در پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر آن در شهرستان آمل بررسی و تجزیه‌وتحلیل شده است. داده‌‌ها با بهره‌‌گیری از روش پیمایشی و فن پرسش‌نامه جمع‌‌آوری شده‌‌اند؛ بدین ترتیب که با استفاده از روش نمونه‌‌گیری خوشه‌‌ای چندمرحله‌‌ای، از 386 نفر از شهروندان بالای 18‌سال شهرستان آمل، اطلاعات ...  بیشتر