مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی اعتماد اجتماعی با نگاهی نسلی به جامعه

علیرضا محسنی تبریزی؛ سعید معیدفر؛ فاطمه گلابی

دوره 22، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 41-70

چکیده
  اعتماد اجتماعی یکی از مفاهیم مهم و حیاتی در علوم اجتماعی و عاملی در جهت تعامل بین افراد نسل های مختلف در جامعه است. در عین حال ، اعتماد می‌تواند روابط بین افراد را در سطوح خرد و کلان تسهیل نماید . هدف از این تحقیق، بررسی مقایسه ای اعتماد اجتماعی نسل های مختلف و عوامل موثر بر آن می‌باشد . این تحقیق از نوع پیمایشی وابزار تحقیق پرسشنامه ...  بیشتر