مسائل اجتماعی ایران
1. سرمایه اجتماعی و خودکشی در استان‌های ایران

ابراهیم صالح ابادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.121462.1868

چکیده
  سرمایه اجتماعی به‌عنوان سازه یا مفهومی پیچیده و چندوجهی، هرچند در متون جامعه‌شناسی به موضوعی فراگیر و متبین تبدیل‌شده است؛ ولی درباره اعتبار و ارزش تبیین‌کنندگی آن، در حوزه خودکشی، مطالعه و تلاش کمتری صورت گرفته است. در این مقاله سعی داریم با مرور انتقادی منابع در دسترس، ضمن ارائه نتایج تحقیقات محققان و نقد آن‌ها؛ رابطه سرمایه ...  بیشتر

2. تحصیلات، فرهنگ سیاسی و مشارکت انتخاباتی

ابراهیم صالح ابادی

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 65-90

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.114578.1589

چکیده
  هرساله شاهد انتخابات متنوع و متعددی در ایران هستیم؛ اما در مقایسه با پدیدۀ سیاسی دیگر مانند انقلاب که به‌ندرت اتفاق می‌افتد و در این زمینه با ادبیات غنی سروکار داریم، بررسی انتخابات ضعف‌های عمدۀ نظری و تجربی دارد. ناسازگاری بین یافته‌های پژوهش‌ها در زمینۀ رابطۀ تحصیلات و مشارکت انتخاباتی در طول 4 دهۀ اخیر در ایران، نشان می‌دهد ...  بیشتر