مسائل اجتماعی ایران
1. تفکیک نهادی و نابرابری در آموزش و پرورش ایران (مطالعۀ موردی: دبیرستان‌های متوسطۀ نظری شهر ارومیه)

سهیلا احمدی؛ محمد حسنی؛ میرنجف موسوی

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 169-190

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.102412.1066

چکیده
  تفکیک نهادی به معنای اختصاص‌دادن دانش‌آموزان به مدرسه‌های متوسطۀ مختلف و یکی از عامل‌های بالقوۀ تعیین‌کنندۀ کیفیت و برابری در آموزش است. پژوهش حاضر با هدف مطالعۀ تأثیر تفکیک نهادی بر سطح برابری سیستم آموزشی ایران با رتبه‌بندی و بررسی نابرابری بین مدرسه‌های متوسطۀ نظری انجام شده است. با بهره‌گیری از روش طبقه‌ای نسبی، 1003 دانش‌آموز ...  بیشتر