فرهنگ
1. تحلیلی جامعه‌شناختی بر خرافه‌گرایی دینی در عصر مرشد شاهان صفوی

مهدی ستوده فر؛ ناصر جدیدی؛ آذر قلی زاده

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 139-156

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.106045.1177

چکیده
  صفویان پس از دورۀ فترت در ایران دولتی متمرکز تشکیل دادند و با تقویت هویت ملی ایرانیان و استفاده از عنصر هویت‌بخش دین، تحولاتی اساسی در ساختار حکومت و جامعه ایجاد کردند. رسمی‌کردن مذهب تشیع امامیه، مهم‌ترین اقدام حکومت صفویه در شروع کار بود که موجب تحول اساسی در ارزش‌ها و هنجارهای جامعۀ ایران شد. درنتیجه، بسیاری از ارزش‌ها جنبۀ ...  بیشتر