1. تحلیل مقایسه­ای اثرهای برنامه­های تلویزیون و کانال­های ماهواره­ای بر سرمایه اجتماعی دانشجویان

داود ابراهیم پور؛ باقر ساروخانی؛ غلامعباس توسلی

دوره 25، شماره 4 ، پاییز 1393، ، صفحه 125-147

چکیده
      مقاله حاضر به تحلیل مقایسه‌ای اثرهای استفاده از برنامه‌های تلویزیون و ماهواره و برخی متغیرهای رسانه‌ای اثرگذار بر سرمایه اجتماعی و ابعاد و مؤلفه‌های آن پرداخته است. چهارچوب نظری مورد استفاده در این پژوهش نظریه «کاشت» است که به وسیله جرج گربنر و همکارانش بسط و گسترش یافته است . هدف مقاله حاضر، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی افراد ...  بیشتر