مسائل اجتماعی ایران
1. مقایسۀ سرمایۀ فرهنگی بین دو گروه زنان با سابقۀ عمل‌های جراحی زیبایی و بدون انجام جراحی زیبایی در شهر رشت

کبری حاجی ابول لو؛ هدا حلاج زاده؛ ابراهیم مسعودنیا

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 167-182

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.103670.1088

چکیده
  در سال‌های اخیر پژوهشگران عرصة اجتماعی توجه زیادی به تحلیل و بررسی بدن داشته‌‌اند و آن را به‌منزلۀ موضوع و هدفی برای پژوهش‌های زیباشناسانه مطرح کرده‌‌اند. با افزایش آگاهی مردم از استاندارهای زیبایی، میل به نزدیک‌‌شدن به این استانداردها زیادتر شده ‌‌است. هدف پژوهش حاضر تعیین تفاوت زنان بدون جراحی زیبایی و پس از جراحی ازنظر ...  بیشتر