مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی رابطۀ بین محرومیت نسبی و هراس اجتماعی با استرس‌های فرهنگ‌پذیری مهاجران واردشده به شهر طبس

داریوش بوستانی؛ علی مرادی؛ محمدرضا همتی ‌فر

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 113-130

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21251

چکیده
  امروزه مسائلی مانند شکست در تحصیلات، استرس‏های اجتماعی، احساس ناامنی و حوادث منفی زندگی از جمله جدایی از والدین، ازدست‌دادن کار و یا محرومیت نسبی و هراس اجتماعی از عوامل اجتماعی هستند که بر استرس‏های فرهنگ‌پذیری در میان مهاجران واردشده به محیط‌های فرهنگی جدید تأثیر زیادی می‏گذارند. هدف این مقاله بررسی رابطۀ بین محرومیت نسبی ...  بیشتر