مسائل اجتماعی ایران
1. مطالعۀ ملی - عرضی عوامل مؤثر بر جرائم خشونت‌آمیز در سطح کلان

رسول عباسی تقی دیزج

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 93-116

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.118976.1776

چکیده
  هدف این پژوهش، تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر وقوع جرائم خشونت‌آمیز در سطح کلان است. در این راستا، با طرح نظریۀ تلفیقی، شناخت سازوکار علّی وقوع نتیجه مدنظر قرار گرفت. روش مطالعه، رویکرد تطبیقی کیفی بود و از رهیافت منطق فازی استفاده شد. نتایج شرایط لازم و کافی منفرد وقوع نتیجه در مجموع موارد مثبت نشان دادند شروط حاکمیت قانون، فرصت ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. تحلیل تطبیقی - کیفی عوامل مؤثر بر تولید علم در سطح کلان

رسول عباسی تقی دیزج

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 105-122

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.109889.1326

چکیده
  نویسنده در مطالعۀ پیش رو درصدد است که بداند یک جامعه باید چه شرایطی داشته باشد تا به‌موازات برابری در آموزش عالی، به توسعۀ علمی نیز دست یابد. در این زمینه با استفاده از منطق فازی، استخراج شرایط لازم و کافی و شناخت سازوکار علی وقوع نتیجه (توسعۀ علمی) مدنظر قرار گرفت. به‌طور کلی پنج مسیر علی با کفایت نظری مقبول به دست آمد؛ اما به‌دلیل ...  بیشتر