خانواده و جنسیت
1. واکاوی تجارب زیستۀ زنان شاغل اصفهانی از شیردهی

سعیده یراقی؛ سعیده الهی دوست؛ علی ربانی خوراسگانی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 21-38

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.104028.1100

چکیده
  با ظهور دنیای مدرن و رواج مدرنیته، اشتغال زنان به مسئله‌ای چالش‌برانگیز تبدیل شده است. به‌طوری که برخی، حضور زنان در اجتماع را سبب تعالی و رشد زن و جامعه می‌دانند و برخی دیگر اشتغال زنان را، عاملی برای دورشدن مادران از وظایف همسری و مادری برمی‌شمارند. مادربودن با تولد فرزند معنا می‌یابد و تغذیه با شیر مادر سبب تکامل جسمی و روحی ...  بیشتر