خانواده و جنسیت
1. بررسی تأثیر تصویر بدن و مدیریت بدن بر مشارکت ورزشی زنان استان ایلام

علی نوروزی؛ امیر ملکی؛ مهربان پارسامهر؛ حمید قاسمی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 99-122

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.104379.1117

چکیده
  مقالۀ حاضر در پی توصیف و تبیین رابطۀ بین تصویر بدن و مدیریت بدن با مشارکت ورزشی زنان است. این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است و داده‌های آن با پرسش‎‌نامه جمع‌آوری، استخراج و تحلیل شدند. جمعیت زنان 19‌سال به بالای استان ایلام که جامعۀ آماری این پژوهش را تشکیل می‌دهند، 193952 نفر است و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ...  بیشتر