مسائل اجتماعی ایران
1. تبیین مؤلفه‌های هویت اجتماعی دانشجویان براساس استفاده از برنامه‌های پیام‌رسان موبایلی (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی دانشگاه اصفهان)

مصطفی باقریان فر؛ علی سیادت؛ یعقوب لهرابی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 79-98

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.104932.1140

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تبیین مؤلفه‌های هویت اجتماعی دانشجویان براساس استفاده از برنامه‌‌های پیام‌‌رسان موبایلی است. روش پژوهش، توصیفی – همبستگی است و جامعۀ آماری آن را همۀ دانشجویان کارشناسی دانشگاه اصفهان در سال 96 – 1395 تشکیل می‌‌دهد. با استفاده از فرمول کوکران و نمونه‌‌گیری طبقه‌‌ای نسبی تصادفی 338 نفر برای نمونه انتخاب شدند. ...  بیشتر