فرهنگ
1. سنخ‌‌شناسی تصویر از مرگ و فرایندهای رویارویی با آن؛ مورد مطالعه: شهروندان گیلانی

علی یعقوبی؛ سیده زهرا میرحجازی؛ زینب صوفی زاده

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 101-116

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.105689.1161

چکیده
  مرگ امری پیچیده است و افراد از فهم محتوای آن عاجزند. یکی از دلایل مرگ‌‌‌هراسی، ناشناخته‌بودن و ابهام آن است. هدف این مقاله سنخ‌‌شناسی و فهم پدیدۀ مرگ بین مردم استان گیلان است و در آن، با تکیه بر روش‌‌ کیفی و نمونه‌‌گیری هدفمند از مصاحبه‌‌های نیمه‌‌سازمان‌‌یافته و فردی با 50 نفر از شهروندان استان گیلان استفاده شده است؛ سپس تحلیل ...  بیشتر