مسائل اجتماعی ایران
1. فروپاشی خرده‌گفتمان عشیره‌ای و رفتار انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ مطالعۀ موردی: حوزۀ انتخابی بویراحمد در دورۀ نهم انتخابات مجلس شورای اسلامی

جاسب نیک فر؛ ثمانه جابری پور

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 65-84

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.106108.1182

چکیده
  رفتار انتخاباتی زمان‌مند، زمینه‌‌مند و مکان‌مند است. به ‌بیان ‌دیگر، رفتار رأی‌دهندگان از یک حوزۀ انتخابی به حوزۀ انتخابی دیگر و از یک انتخابات به انتخابات دیگر متفاوت است. در سال‌های گذشته مشارکت رأی‌دهندگان در استان‌های دارای بافت و ساخت اجتماعی عشیره‌ای در انتخابات مجلس شورای اسلامی بسیار زیاد بوده است. حوزۀ انتخابی بویراحمد ...  بیشتر