خانواده و جنسیت
1. بررسی تعارض های شغلی زنان شاغل در نظام دیوان سالاری ( مورد مطالعه: اداره‌های منتخب شهر همدان)

اسداله نقدی؛ خاطره ترکمان

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 219-231

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21714

چکیده
  نظام‌های دیوان‌سالاری از ارکان توسعۀ کشورها محسوب می‌شوند. برای کارآمدی این نظام، داشتن نیروی منابع انسانی از شروط لازم و بنیادین است. حضور زنان در سال‌های اخیر در سازمان‌ها روبه‌گسترش بوده است؛ اما در کنار گسترش مشارکت اجتماعی زنان ازجمله حضور در بازار کار و استخدام در سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی، تعارض‌های شغلی نیز ...  بیشتر