خانواده و جنسیت
1. تعارض کار و مادری: تجربۀ گذار به مادری زنان شاغل در شهر تهران

رسول صادقی؛ زهرا شهابی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 91-104

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.106988.1197

چکیده
  مادرشدن همیشه یکی از نقش‌‌های اصلی و کلیدی زنان در جامعۀ ایران بوده است؛ اما در چند دهۀ اخیر با توجه به تغییرات نگرشی و افزایش گزینه‌‌های پیشرفت زنان ازجمله تحصیل و اشتغال، مادرشدن دیگر نقش اصلی و اجباری زنان شناخته نمی‌‌شود و آنان می‌‌توانند موقعیت‌‌های جایگزین را انتخاب کنند. هدف از این مقاله واکاوی معنا و ارزش مادری و تعارض ...  بیشتر