مسائل اجتماعی ایران
1. شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه در علوم اجتماعی و تبیین جامعه‌‎شناختی عوامل مؤثر بر بهره‌برداری از فرصت‌ها در ایران

سیروس احمدی؛ محسن اخوان مهدوی؛ مریم مختاری

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 181-202

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.107627.1219

چکیده
  افزایش بی‌سابقۀ میزان بیکاری بین دانش‌آموختگان دانشگاهی از یک سو و توانایی‌نداشتن دولت در استخدام آنها ازسوی دیگر، نشان‌دهندۀ این است که باید به‌طور جدی‌تری به کارآفرینی توجه شود. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر شناسایی فرصت‌‌های کارآفرینانه در علوم اجتماعی و تبیین جامعه‌‌شناختی عوامل مؤثر بر بهره‌‌برداری از فرصت‌‌هاست. در ...  بیشتر