1. بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر مدارای اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

مسعود زالی زاده؛ معصومه باقری؛ حسین ملتفت

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 129-146

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.75185.0

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر مدارای اجتماعی است. در این پژوهش که از نوع پژوهش‌های پیمایشی است، داده‌ها با پرسش‌نامه، جمع‌آوری و با نرم‌افزار spss تجزیه و تحلیل شده‌اند. جامعة آماری را دانشجویان دانشگاه شهید چمران تشکیل می‌دهند که با فرمول کوکران، تعداد 374 نفر نمونه انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری، طبقه‌بندی ...  بیشتر