1. بررسی معناداری رابطۀ احساس عدالت شهروندان با چگونگی حضور در فضاهای عمومی شهری، نمونۀ موردی: شهر شیراز

علی رضا صادقی؛ پریسا زارع؛ علی رضا روایی

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 133-148

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.108728.1265

چکیده
  فضای شهری، نتیجۀ برهم‌کنش فضا و اجتماع و محل تبلور زندگی اجتماعی است؛ از‌این‌رو، ساختاری مناسب برای فهم بی‌‌عدالتی‌‌های اجتماعی و سنجش میزان احساس عدالت شهروندان محسوب می‌شود. در این پژوهش با روش پیمایشی، معناداری رابطۀ میزان احساس عدالت شهروندان با چگونگی حضور آنها در فضاهای شهری بررسی شده ‌‌است. از پرسش‌نامۀ عدالت اجتماعی ...  بیشتر