1. ارزیابی پوشش ثبت فوت در سازمان ثبت احوال ایران مورد مطالعه: استان یزد، سال 1395

محمد ترکاشوند مراد آبادی؛ حسن فلاح

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 21-34

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.118214.1740

چکیده
  پژوهش حاضر با این فرض که اطلاعات موجود در آرامستان‌ها کامل‌ترین داده‌ها دربارۀ فوت‌های رخ‌داده است، کیفیت ثبت فوت را ازطریق مقایسۀ اطلاعات موجود در آرامستان‌ها با اطلاعات سازمان ثبت احوال ارزیابی کرده است. سه شهرستان در استان یزد با توجه به ارزیابی اولیۀ داده‌ها انتخاب شدند و اطلاعات فوت ثبت‌شده در سال 1395 برای آنها به‌لحاظ ...  بیشتر