خانواده و جنسیت
1. بازسازی معنایی کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار در کردستان: یک مطالعۀ کیفی

مهدی رضائی؛ فاطمه محمودی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 143-166

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.111204.1404

چکیده
  زنان سرپرست خانوار ازجمله گروه‏های اجتماعی آسیب‏پذیر در جامعه‌اند و زندگی اجتماعی آنان به‌دلیل نبودن یا ضعف سرپرستی مرد با چالش‏هایی روبه‌روست. هدف این پژوهش مطالعۀ کیفی کیفیت زندگی این قشر از زنان از نگاه خودشان در شهر مرزی بانه در کردستان است؛ شهری که در یک و نیم دهۀ گذشته به‌دلیل تحولات اقتصادی، تغییرات اجتماعی زیادی را ...  بیشتر