مسائل اجتماعی ایران
1. تأثیر رسانه‌های جدید با واسطه‌گری متغیرهای اجتماعی بر مشارکت سیاسی دانشجویان مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه شیراز

خلیل الله سردارنیا؛ سینا امینی زاده؛ مظفر حسنوند

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 85-100

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.109527.1307

چکیده
  مشارکت سیاسی از نشانه‌های مهم توسعۀ سیاسی است که کم و کیف و قالب‌های آن از جامعه‌ای تا جامعۀ دیگر متفاوت است. تحقق مشارکت سیاسی و نهادینه‌شدن آن مستلزم وجود آمادگی‌ها و شرایط روحی - روانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خاص هر جامعه است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان ...  بیشتر