مسائل اجتماعی ایران
1. بازسازی معنایی بحران آب در شرق اصفهان براساس نظریۀ زمینه‌ای

عباس حاتمی؛ سوسن نوربخش

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 123-142

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.109357.1299

چکیده
  امروزه محیط زیست به یکی از اصلی‌ترین کانون‌های مطالعۀ پژوهشگران علوم اجتماعی تبدیل شده است. به‌دلیل همین اهمیت، مقالۀ پیش رو با روش زمینه‌ای استروس و کوربین، در پی درک معنایی بحران آب نزد کشاورزان سه شهر زیار، اژیه و ورزنه در شرق اصفهان است. براساس تسلسل تعریف‌شده در این روش، برای گردآوری داده‌ها و رسیدن به مرحلۀ اشباع و اطمینان، ...  بیشتر