مسائل اجتماعی ایران
1. تحلیل جامعه‌شناختی بازتعریف هویت اجتماعی زنان در پرتو تمایلات مصرف‌گرایانه مورد مطالعه: زنان متولد دهه‌های50، 60 و 70 شهر اصفهان

اسداله نقدی؛ ثریا معمار؛ مریم داستانی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 183-208

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.110010.1334

چکیده
  در دهه‌های اخیر، با گسترش مصرف‌گرایی و افزایش تمایلات مصرفی در عرصۀ جهانی، تحولاتی در زمینه‌های فرهنگی و ساختاری جوامع روی داده است که سبب دگرگونی و تغییر در هویت زن سنتی و بازاندیشی در هویت خود در رویارویی با مظاهر امروزی مصرف‌گرایی شده است. امروزه افراد با گرایش به مصرف بیش‌ازحد کالاها برای رفع نیاز، سعی دارند جایگاه اجتماعی ...  بیشتر

فرهنگ
2. بررسی نقش هویت دینی بر حفظ میراث فرهنگی در بین جوانان شهر اصفهان

نسرین پنجه پور؛ ثریا معمار؛ حسن شیخ؛ ثریا معمار

دوره 26، شماره 3 ، بهار 1394، ، صفحه 173-194

چکیده
          با توجه به نقش تأثیرگذار دین در شکل بخشیدن به نگرش ‌ ها ،گرایش‌ها و معنابخشی به رفتارهای اجتماعی، پژوهش حاضر درصدد است تا اثر هویت دینی برحفظ میراث فرهنگی در بین جوانان شهر اصفهان را مورد بررسی قرار دهد. دیدگاه‌های نظری متعددی در باب نقش دین در جامعه وجود دارد. دورکیم و مارکس دین را ابزار قدرتمندان و موجب تخریب ...  بیشتر

3. تحلیل نگرش محمدرضا شاه پهلوی به حکومت­گری، طبقات و جریان­های پرنفوذ اجتماعی (از 1332 تا 1355)

جمشید ترابی اقدم؛ ثریا معمار؛ ثریا معمار؛ علی ربانی خوراسگانی

دوره 25، شماره 4 ، پاییز 1393، ، صفحه 41-58

چکیده
            مقاله حاضر درصدد تحلیل نگرش محمدرضا شاه پهلوی به حکومت‌گری، طبقات و جریان‌های پرنفوذ اجتماعی در دوره پس از کودتای 28 مرداد است. محدوده تاریخی تحقیق سال‌های 1332 تا پایان 1355ه.ش را در بر می‌گیرد. پیش فرض نظری طرح چنین موضوعی این است که نگرش شاه پیوندی دیالکتیکی با شرایط سیاسی و اجتماعی زمانه او داشته است . چارچوب نظری این پژوهش ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
4. وضعیت گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه اصفهان و برخی از عوامل مرتبط با آن

مسعود کیانپور؛ ثریا معمار؛ سحر خجسته

دوره 25، شماره 2 ، بهار 1393، ، صفحه 117-138

چکیده
        سحر خجسته، کارشناس ارشد گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان *   ثریا معمار، استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان   مسعود کیانپور، استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان      امروزه صاحبنظران تفکر انتقادی را به عنوان یک ضرورت در زندگی درنظر می­گیرند. به همین علت، یکی از اهداف آموزش و پرورش، تربیت افرادی ...  بیشتر