مسائل اجتماعی ایران
1. سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی و شیوههای جلب مشارکت اعضا (مطالعۀ سازمان‌های مردم‌نهاد محیطزیستی تهران با رهیافت نظریۀ بنیادی)

پروانه شاطری؛ صادق صالحی؛ رضا علی محسنی؛ منصور شریفی

دوره 32، شماره 2 ، تابستان 1400، ، صفحه 91-128

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.122367.1881

چکیده
  هدف این پژوهش، تحلیل راهبردهای سازمان‌‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی در برنامه‌های سازگاری با تغییرات آب‌وهوا و انرژی است. رویکرد این پژوهش تفسیرگرایی است و با استفاده از نظریۀ زمینه‌‌ای انجام شده است. مشارکت‌کنندگان با استفاده از نمونه‌‌گیری هدفمند و در قالب نمونه‌گیری گلوله‌برفی انتخاب شدند که بر این اساس، تعداد 16 نفر از اعضای ...  بیشتر