مسائل اجتماعی ایران
1. تحلیل عوامل و راهبردهای مؤثر بر ارتقای شادکامی در استان ایلام

سجاد مرادی؛ جعفر هزار جریبی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 39-72

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.110800.1374

چکیده
  شواهد موجود، وضعیت نامطلوب شادکامی در جامعۀ ایران و استان ایلام را نشان می‌دهند. این در حالی است که امروزه شادکامی یکی از مؤلفه‌‌های مهم توسعه و رفاه و عنصری مهم در پویایی نظم اجتماعی به شمار می‌‌رود. پژوهش حاضر کوشیده است با شناسایی عوامل اثرگذار بر شادکامی در استان ایلام، توصیه‌‌هایی برای بهبود وضعیت موجود ارائه کند. چارچوب ...  بیشتر