مسائل اجتماعی ایران
1. عوامل مؤثر بر نگرش اخلاقی به کسب‌ و کار مورد مطالعه: دانشجویان دختر دانشگاه شهید بهشتی

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ محمد خدابخشی؛ زهرا عزیزیان کلخوران

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 151-175

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.111409.1407

چکیده
  امروزه تدوین قواعد اخلاقی برای حرفه‌های مختلف به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در سراسر دنیا تبدیل شده است. در این میان، پژوهشگران بسیاری به اخلاق کسب ‌و کار به‌منزلۀ یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اخلاق حرفه‌ای توجه کرده‌اند. این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر نگرش اخلاقی به کسب ‌و کار میان نمونۀ خاصی از جامعه (دانشجویان دختر) انجام شده ...  بیشتر