مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی رابطۀ بین عوامل جامعه‌شناختی و رفتار زیست‌محیطی شهروندان شهر شیراز

فرناز دسترس؛ بیژن خواجه نوری

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 35-58

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.114197.1567

چکیده
  هدف این مطالعه، بررسی رابطۀ بین عوامل جامعه‌شناختی و رفتار زیست‌محیطی شهروندان شهر شیراز است و در آن از الگوی رفتار زیست‌محیطی کالموس و اجی‌من (2002) به‌منزلۀ چارچوب نظری استفاده شده ‌است. روش پژوهش، پیمایش و جمعیت آماری شامل همۀ افراد بالای 15 سال در 11 منطقۀ شهر شیراز است که براساس فرمول کوکران حجم کل نمونه 384 نفر محاسبه شده ‌است. ...  بیشتر