مسائل اجتماعی ایران
1. تأثیر فضیلت سازمانی بر خودانگیختگی سازمانی؛ آزمون نقش میانجی هویت سازمانی مطالعۀ موردی: کارکنان دانشگاه لرستان

حجت اله وحدتی؛ هدی پورزارع؛ مژگان باقری

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 113-126

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.112966.1482

چکیده
  هدف این مقاله، بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم فضیلت سازمانی ادراک‌شده بر خودانگیختگی سازمانی است. بدین منظور اثر غیرمستقیم فرض‌شده از دیدگاه هویت اجتماعی (شناسایی سازمانی، افتخار و احترام)، شناسایی سازمانی و افتخار و احترام به‌منزلۀ واسطه‌‌های رابطۀ فضیلت سازمانی و خودانگیختگی بررسی می‌شوند. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی، و با ...  بیشتر