مسائل اجتماعی ایران
1. طراحی مدل نگهداشت ژن نخبگی با تأکید بر دانش‌آموختگان آموزش عالی و وزارت بهداشت

رضا زندی؛ یونس وکیل الرعایا؛ محسن فرهادی نژاد

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 97-112

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.112981.1484

چکیده
  با خروج نخبگان و بازنگشتن آنها به کشور، ژن‌های نخبگی هم به کشورهای نخبه‌پذیر منتقل و سبب تضعیف جریان توسعه‌یافتگی در کشور می‌شوند. هدف کلی این پژوهش طراحی الگوی نگهداشت ژن ‌نخبگی در کشور با تأکید بر وزارت‌های علوم و بهداشت است. روش به‌کار‌رفته، ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی است. 25 نفر از استادان نخبۀ وزارت‌های علوم و بهداشت در ...  بیشتر