خانواده و جنسیت
1. تأثیر نگرش و تقسیم کار جنسیتی روی فاصلۀ تولد اول تا دوم در شهر تهران

حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ میمنت حسینی چاوشی؛ محمد جلال عباسی شوازی

دوره 32، شماره 2 ، تابستان 1400، ، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.121730.1875

چکیده
  در پژوهش‌های اخیر که در بسیاری از کشورها برای تبیین باروری پایین انجام شده است، در چارچوب نظریۀ برابری جنسیتی، تقسیم کار و نگرش‌های جنسیتی، به‌منزلۀ تعیین‌کنندۀ اساسی و مهم مطرح شده‌اند. در این مطالعه، تأثیر تقسیم کار و نگرش‌های جنسیتی بر فاصلۀ تولد اول تا دوم آزمون می‌‌شود؛ بدین منظور از بخشی از داده‌های طرح تحولات باروری در ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
2. مطالعه تجربه ایفای هم‌زمان نقش شغلی-خانوادگی در ماداران شاغل دارای فرزند خردسال

حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ زینب حسینی

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 109-134

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.113958.1549

چکیده
  این مقاله به تجربه زیسته زنان شاغل از ترکیب نقش‌‌های شغلی- خانوادگی می‌پردازد. مطالعه از نوع کیفی است و داده‌ها از طریق مصاحبه عمیق با 28 زن شاغل دارای فرزند زیر ده سال در تهران جمع آوری شده است. یافته‌های این پژوهش در قالب دو مقوله هسته، - هشت خرده مضمون و 19 مفهوم است که از 580 عبارت استخراج شده است. یافته‌ها نشان داد مادران شاغل در این ...  بیشتر